PODMÍNKY SLUŽEB GOOGLE ANALYTICS

Tyto smluvní podmínky se týkají používání služby Google Analytics (dále jen „dohoda“) uzavřené mezi Google Inc. (dále jen „ Google“) a osobou vystupující jako druhá strana této dohody (dále jen „vy“). Tato dohoda upravuje Vaše užívání služby standard Google Analytics (dále jen „služba“).KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“, DOKONČENÍM REGISTRAČNÍHO PROCESU NEBO POUŽITÍM SLUŽBY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMEN S DOHODOU A DOHODU V PLNÉM ZNĚNÍ PŘIJÍMATE A JSTE OPRÁVNĚN JEDNAT V ZASTOUPENÍ VLASTNÍKA ÚČTU, A ZAVAZOVAT JEJ ZPŮSOBEM V TÉTO DOHODĚ UVEDENÝM. S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na následujícím:

1. Definice

„Účet“ znamená platební účet služby. Všechny profily napojené na jednu webovou službu sjednotí počty hitů před stanovením poplatku za webovou.

„Důvěrné informace“ jsou veškerá vlastnická data a veškeré další informace, které jedna strana druhé sdělí písemně a označí je slovem „důvěrné“ nebo ústně, přičemž je do pěti pracovních dnů sdělí ještě písemně s označením „důvěrné“. Bez ohledu na výše uvedené důvěrné informace nezahrnují žádné informace, které jsou známé nebo které vstoupí ve známost široké veřejnosti a které jsou již v majetku přijímající strany před vyzrazením některou stranou nebo které jsou nezávisle vyvinuty či zjištěny přijímací stranou bez použití důvěrných informací.

„Zákaznickými daty“ nabo Google Analytic daty” se rozumí data, která pomocí služby sbíráte, zpracováváte nebo ukládáte a jež se týkají charakteristik a činností Návštěvníků.

„Dokumentací“ se rozumí veškerá dokumentace, kterou vám Google dává k dispozici za účelem použití procesního softwaru včetně veškeré dokumentace dostupné online.

„GATC“ se rozumí vyhledávací kód Google Analytics, který je instalován na webové službě za účelem získávání zákaznických dat, spolu se všemi opravami, aktualizacemi a upgrady, které jsou vám poskytnuty.

„Hit“ znamená základní jednotku, kterou zpracuje systém Google Analytics. Hit může být zavolán do systému Google Analytics různými knihovnami včetně Javascript (např. analytics.js), Sliverlight, Flash a Mobile. Hit může být v současné době shlédnutím, transakcí, složkou, událostí, sociální interakcí či načasováním uživatelem. Hit může být též doručen systémem Google Analytics bez použití různých knihoven jiným Google Analytics podporovaným protokolem a mechanismem, kterým je vám služba zpřístupněna.

„Procesním softwarem“ se rozumí server-side software Google Analytics a jeho upgrady, který analyzuje zákaznická data a vytváří zprávy.

„Profilem“ se rozumí shromažďování nastavení, která společně určují informaci, jež bude zahrnuta nebo vyloučena z konkrétní zprávy. Například profil by mohl být zřízen k zobrazení malé části webové stránky jako unikátní zprávy. V rámci jedné webové služby může být zřízeno několik profilů.

„Webovou službou“ se rozumí jakákoli webová stránka, aplikace nebo vaše jiné zařízení, které zasílá data do Google Analytics. Každá webová služba zahrnuje výchozí profil, který hodnotí veškeré stránky v rámci webové služby.

„Podmínkami ochrany osobních údajů“ se rozumí podmínky ochrany osobních údajů týkající se webové služby.

„Zprávou“ se rozumí výsledná analýza, která se pro daný profil zobrazí nawww.google.com/intl/cs/analytics.

Servery“ se rozumí servery ovládané společností Google (nebo jejími zcela vlastněnými dceřinými společnostmi), na nichž jsou uloženy procesní software a zákaznická data.

„Softwarem“ se rozumí GATC a procesní software.

„Třetí stranou“ se rozumí jakákoli třetí strana (i) jíž poskytujete přístup k vašemu účtu nebo (ii) pro níž používáte služby ke sběru informací v zastoupení třetí strany.

„Návštěvníky“ se rozumí návštěvníci vašeho zařízení.

Slovní spojení „včetně“ nebo „zahrnující“ nebo „zejména“ znamená včetně avšak ne výlučně.

2. Poplatky a služby.

S výhradou článku 15 vám budou služby poskytovány bez poplatku do počtu 10 milionů hitů měsíčně na každý účet.

Google může čas od času změnit své poplatky a platební podmínky v souvislosti se službami, včetně za účelem připočtení nákladů za zeměpisná data, import dat o nákladech z vyhledávačů nebo další poplatky, které účtují třetí strany společnosti Google nebo jejím plně vlastněným dceřiným společnostem za zahrnutí dat do servisních zpráv. Změny poplatků nebo platebních podmínek platí od vašeho přijetí těchto změn, které budou zveřejněny na www.google.com/intl/cs/analytics. Pokud nebude uvedeno jinak, budou všechny poplatky uváděny v amerických dolarech. Nedoplatek se stává splatný okamžitě po ukončení této dohody a všechny náklady na zasílání (včetně právních poplatků) vzniklé společnosti Google budou přičteny k dlužné částce a mohou být účtovány na kreditní kartu nebo jiný účtovací mechanismus spojený s vaším účtem AdWords.

3. Členský účet, heslo a bezpečnost.

Pro registraci služby musíte dokončit registrační proces tím, že společnosti Google podáte aktuální, úplné a přesné informace, jak je požaduje registrační formulář, včetně své e-mailové adresy (uživatelského jména) a hesla. Svá hesla si chraňte, přičemž přebíráte plnou odpovědnost za způsob, jakým budete vy i třetí strana své účty používat. Jste výhradně odpovědní za veškeré činnosti, které budou probíhat na vašem účtu včetně ochrany vašeho hesla. Pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu nebo k jakémukoliv jinému porušení bezpečnosti, budete neprodleně informovat společnost Google, jakmile se o takové situaci dozvíte. Pracovníci podpory Google (nebo jeho plně vlastněných dceřiných společností) se mohou čas od času přihlásit do služby pod vaším zákaznickým heslem za účelem údržby nebo zlepšení služby, a to včetně vyřizování vašich technických nebo účetních potíží.

4. Nevýhradní licence.

S výhradou ustanovení smluvních podmínek dle této dohody, vám Google uděluje omezenou, odvolatelnou, nevýhradní licenci, která nesmí být dále udělována jako podlicence, na instalaci, kopírování a používání GATC výhradně tak, jak je to nutné pro používání služby v rámci vaší webové služby nebo webové služby třetích stran; a (b) máte povolen vzdálený přístup, zobrazení a stahování svých zpráv uložených nawww.google.com/intl/cs/analytics. Vy sami nebudete (a neumožníte žádné třetí straně) (i) kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat ani jiným způsobem vytvářet díla odvozená od softwaru nebo dokumentace; (ii) reverzně analyzovat, rozebírat, rozkládat nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód softwaru s výjimkou případu, kdy je to výslovně povoleno zákonem ve smyslu jurisdikce, pod niž náležíte; (iii) pronajímat, najímat, prodávat, postupovat nebo jinak převádět práva k softwaru, dokumentaci nebo službám; (iv) odstraňovat jakákoliv vlastnická oznámení nebo štítky na softwaru nebo ty, které budou umístěny službou; (v) používat, zveřejňovat, přenášet nebo zavádět jakékoliv zařízení, software nebo postup, který zasahuje nebo je určen k zasahování do provozu služby nebo softwaru; a (vi) užívat data označená jako data patřící třetí straně ve službách za jiným účelem než je generování, zhlednutí a stahování zpráv. Při používání dokumentace, softwaru, služby a zpráv a přístupu k nim musíte dodržet všechny platné právní předpisy a nařízení.

5. Zachování důvěrné povahy informací.

Žádná strana nesmí použít či vyzradit důvěrné informace druhé strany bez předchozího písemného souhlasu této strany s výjimkou účelu, kterým je provádění závazků strany podle dohody nebo pokud tak bude vyžadovat zákon, nařízení nebo soudní příkaz; v takovém případě pak musí strana, která je nucena vyzradit důvěrné informace, poskytnout straně druhé dostatečnou a přiměřenou oznamovací lhůtu ještě před vyzrazením takové důvěrné informace.

6. Informační práva a publicita.

Google a jeho plně vlastněné dceřiné společnosti si mohou ponechat a používat – za předpokladu, že budou dodrženy podmínky ochrany osobních údajů (které naleznete nawww.google.cz/privacy.html) – informace nashromážděné v rámci vašeho používání služeb. Společnost Google nebude sdílet zákaznická data nebo zákaznická data třetích stran s žádnou třetí stranou, ledaže společnost Google (i) má váš souhlas k zákaznickým datům nebo souhlas třetích stran k zákaznickým datům třetích stran; (ii) dojde k závěru, že to požaduje právní předpis, nebo jedná v dobré víře, že přístup, zachování nebo vyzrazení takových zákaznických dat je přiměřeně vhodný k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google, jejích uživatelů nebo veřejnosti; nebo (iii) poskytne taková zákaznická data za určitých omezených okolností třetím stranám za účelem provádění úkolů v zájmu společnosti Google (např. účtování nebo ukládání dat) s přísnými omezeními, které znemožňují použití nebo zneužití dat s výjimkou případů, kdy to nařídí společnost Google. Pokud se tak děje, tak jedině podle dohod, které takové strany zavazují ke zpracování zákaznických dat pouze podle pokynů společnosti Google a v souladu s touto dohodou a příslušnými opatřeními v oblasti důvěrné povahy informací a zabezpečení.

7. Ochrana osobních údajů.

Nepoužijete (a nedovolíte třetí straně, aby použila) službu k vyhledávání, získávání nebo nahrávání jakýkoliv dat, jež identifikují fyzickou osobu (jako je jméno a příjmení, emailová adresa nebo fakturační údaje) nebo dat která mohou k identifikaci takových dat společnost Google vést. Musíte mít a řídit se příslušnými podmínkami ochrany osobních údajů a dodržovat všechny platné právní předpisy a podmínky týkající se získávání informací od Návštěvníků. Musíte zveřejnit podmínky ochrany osobních údajů a tyto podmínky musí obsahovat oznámení o používání cookies, které jsou používány ke sbírání údajů u. Musíte zveřejnit užívání služby Google Analytics a způsob jak sbírá a zpracováva data, což můžete učinit zřetelným uvedením odkazu na stránku “Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů” (vizwww.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners nebo jiné URL, které vám Google může čas od času poskytnout. V situacích v nichž v souvislosti se službou k takovým činnostem dochází a v situacích, v nichž je poskytnutí takových informací a získání takového souhlasu vyžadováno zákonem, vyvinete z obchodního hlediska přiměřené úsilí k zajištění toho, aby Návštěvníkovi byly poskytnuty jasné a úplné informace a aby mu byl udělen souhlas s uložením a s přístupem k souborům cookies a dalším informacím na jeho zařízení. Nesmíte obcházet jakékoli vlastnosti týkající se ochrany osobních údajů (např. tzv. systém opt-out (vyvázání se)), jež je součástí služby.

Můžete se podílet na integrované službě Google Analytics a produktu nebo službě DoubleClick nebo na jiném produktu nebo službě společnosti Google zobrazujícím reklamy („Inzertní funkce Google Analytics“). Jestliže používáte Inzertní funkce Google Analytics, musíte se řídit Požadavky zásad pro inzertní funkce Google Analytics (dostupné zde:support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=cs&topic=2611283). Váš přístup k a vaše užití služby DoubleClick nebo Google zobrazování dat z reklamy se řídí příslušnými smluvními podmínkami uzavřenými mezi Google a vámi.

8. Odškodnění.

V rozsahu možném dle příslušných právních předpisů odškodníte, a budete chránit společnosti Google a jejích plně vlastněných dceřiných společností na vaše náklady v případě jakýchkoliv nároků, žalob, řízení a sporů třetích stran vznesených proti společnosti Google nebo proti některému z jejích referentů, ředitelů, zaměstnanců, zástupců nebo poboček a všech souvisejících závazků, škod, vyrovnání, sankcí, pokut, nákladů a výloh (včetně přiměřených poplatků za právní zastupování a výloh na další soudní spory) vzniklých společnosti Google nebo některému z jejích referentů, ředitelů, zaměstnanců, zástupců nebo poboček, které vyplývají z nebo se týkají (i) vašeho porušení ustanovení této dohody, (ii) vašeho používání služby, (iii) vašeho porušení příslušných právních předpisů v souvislosti s užíváním služby, (iv) veškerých prohlášení a záruk, které jste přijali ohledně jakéhokoliv aspektu služby, softwaru nebo zpráv pro jakoukoli třetí stranu, (v) veškerých nároků vznesených třetí stranou nebo jejím jménem týkajících se přímo či nepřímo vašeho používání služby, softwaru a zpráv, (vi) porušení vašich závazků o ochraně osobních údajů vůči třetí straně a (vii) veškerých nároků s ohledem na jednání nebo opomenutí třetí strany v souvislosti se službami, softwarem nebo zprávami. Google předloží písemné oznámení týkající se jakéhokoli vzneseného nároku, žaloby nebo jiného požadavku z něhož vyplývá vaše povinnost společnost Google odškodnit. Jste povinni plně spolupracovat tak, jak bude přiměřeně nutné k obraně případného nároku. Google si vyhrazuje právo převzít na své vlastní náklady obhajobu a řízení jakékoliv záležitosti odškodnění z vaší strany.

9. Třetí strany.

Pokud použijete službu jménem třetí strany nebo třetí strana jinak používá služby pomocí vašeho účtu, ať už jste či nejste k tomu společností Google oprávněn, prohlašujete a zaručujete, že (a) jste oprávnění jednat jménem takové třetí strany a jste vázáni touto dohodou a veškerým povinnostmi z této dohody vyplývajícími, (b) Google může sdílet s třetí stranou jakákoli zákaznická data, která jsou specifická pro zařízení třetí strany, a (c) že neprozradíte zákaznická data třetí strany žádné další straně bez souhlasu této třetí strany.

10. VYLOUČENÍ ZÁRUK.

V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, VYJMA JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V TÉTO DOHODĚ, GOOGLE NEPOKSYTUJE JAKOUKOLI ZÁRUKU AŤ JIŽ VÝSLOVNOU, MLČKY VYJÁDŘENOU, Z ČEHOKOLI VYPLÝVAJÍCÍ NEBO ZÁKONNEM ČI JINAK STANOVENOU VČETNĚ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZÁRUKY, ŽE NEDOCHÁZÍ K PORUŠENÍ PRÁV.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST GOOGLE NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU VAŠEHO PŘÍJMU NEBO ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TRESTNÍCH ČINŮ PŘESTUPKŮ ČI DELIKTŮ , A TO I V PŘÍPADĚ, KDY O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD BYLA INFORMOVÁNA, VĚDĚLA NEBO MĚLA VĚDĚT SPOLEČNOST GOOGLE A/NEBO JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A POBOČKY, A TO I V PŘÍPADĚ KDY PŘÍMÉ ŠKODY NEPOKRYJÍ NÁPRAVY/OPRAVNÉ PROSTŘEDKY.

CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOOGLE (A JEJÍCH PLNĚ VLASTNĚNÝCH DCEŘINNÝZCH SPOLEČNOSTÍ) VŮČI VÁM NEBO PŘÍPADNÉ DALŠÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ Z NÁROKŮ, POŽADAVKŮ NEBO ŽALOB VYPLÝVAJÍCÍCH Z TÉTO DOHODY NEBO SE TÉTO DOHODY TÝKAJÍCÍ NESMÍ PŘEKORPOČIT ČÁSTKU 500 USD.

12. Oznámení o vlastnických právech.

Služba, která zahrnuje software, a všechna práva duševního vlastnictví v rámci služby jsou a zůstanou vlastnictvím společnosti Google (a jejích plně vlastněných dceřiných společností). Všechna práva týkající se softwaru, která vám výslovně nebyla udělena prostřednictvím této dohody, jsou vyhrazena a zůstávají společnosti Google a poskytovatelům licencí, včetně práva společnosti Google (a jejích plně vlastněných dceřiných společností) na výhradní vlastnictví softwaru a dokumentace. Aniž by byla dotčena obecnost předchozích ustanovení, souhlasíte s tím, že nebudete (a že nedovolíte ani žádné třetí straně, aby tak učinila): (a) vydávat podlicence, distribuovat nebo používat službu nebo software mimo rámec udělený licencí v tomto dokumentu; (b) kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, vytvářet odvozeniny, reverzně analyzovat, rozebírat, provádět na software reverní inženýring nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód nebo obchodní tajemství týkající se služby; (c) pronajmout, najmout, prodat, postoupit nebo jinak převést práva k softwaru nebo službě; (d) užívat, zveřejnit, předat nebo představit jakékoli zařízení, software nebo postup který zasahuje nebo se pokouší zasahovat do činnosti služby nebo software; (e) používat ochrannou známku, obchodní jména, servisní značky, loga, doménová jména a další charakteristické rysy značky nebo autorská práva nebo jiná vlastnická práva spojená s poskytováním služeb za jakýmkoliv účelem bez výslovného písemného souhlasu společnosti Google; (f) registrovat, pokoušet se registrovat nebo pomoci někomu jinému zaregistrovat ochrannou známku, obchodní název, obchodní značky, loga, doménová jména a další charakteristické rysy značky, autorských práv nebo jiná vlastnická práva spojená se společností Google (nebo jejími případnými plně vlastněnými dceřinými společnostmi); nebo (g) odstraňovat, skrývat nebo měnit jakékoliv oznámení o autorských právech k ochranné známce nebo jiná vlastnická práva uvedená v nebo na jakémkoliv prvku služby; a (h) napadat předběžným opatřením nebo obdobným mechanismem jiného práva (injuction) žádnou část služby na základě práva k patentům po dobu trvání této dohody a po dobu jednoho roku po skončení jejího trvání.

13. Práva vlády Spojených států.

Pokud dojde k akvizici používání služby ze strany nebo jménem vlády Spojených států nebo hlavního dodavatele nebo subdodavatele vlády Spojených států (na jakémkoliv stupni) v souladu s 48 C.F.R. 227.7202-4 (pro akvizice ministerstva obrany (DOD)) a 48 C.F.R. 2.101 a 12.212 (pro akvizice, které se netýkají DOD), budou práva na software vlády včetně jejích práv používat, měnit, reprodukovat, rozšiřovat, provádět nebo prozradit software nebo dokumentaci ve všech ohledech předmětem práv komerční licence a omezení uvedených v této dohodě.

14. Trvání a ukončení.

Kterákoliv strana může tuto dohodu výpovědí ukončit kdykoliv. Po ukončení platnosti této dohody ukončí společnost Google poskytování služby a vy přestanete k této službě přistupovat a smažete všechny kopie kódu GATC ze všech Webových služeb, o čemž písemně vyrozumíte společnost Google do (3) pracovních dnů od tohoto ukončení. V případě ukončení (a) nebudete mít nárok na žádné vracení úhrad za užívání či jiných úhrad a (b) jakékoliv neuhrazené pohledávky za službu poskytovanou do data ukončení se stanou okamžitě splatnými v plné výši a (c) všechna vaše historická data týkající se Zpráv vám již nebudou k dispozici.

15. Změny podmínek použití a dalších podmínek.

Společnost Google může měnit nebo upravovat tyto podmínky a další podmínky, které se týkají služby a tak např. zohlednit změny právního řádu nebo změny služby. Tyto podmínky pravidelně sledujte na adrese www.google.com/intl/cs/analytics nebo v zásadách, na něž podmínky odkazují nebo na příslušné URL týkající se těchto zásad. Změny nebudou mít zpětnou účinnost a budou účinné be dříve než 14 dní po svém zveřejnění. V případě, že nesouhlasíte se změněnými podmínkami týkajícími se služeb, přestaňte používat službu Google Analytics. Žádná úprava ani změna této dohody není závazná, pokud (i) není provedena písemně a podepsána řádně zmocněným zástupcem společnosti Google, (ii) nepřijmete aktualizované podmínky on-line nebo pokud (iii) nepokračujete v používání služby poté, co společnost Google zveřejní aktualizace dohody nebo jakékoliv podmínky upravující službu.

16. Různé; Platné právní předpisy a sídlo.

Společnost Google bude zproštěna plnění dle této dohody, pokud je toto plnění znemožněno, zpožděno nebo komplikováno příčinami mimo přiměřenou kontrolu. Tato dohoda (včetně případné změny, na které se dohodnou strany písemně) představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Google v souvislosti s předmětem smlouvy a ruší všechny předchozí dohody a prohlášení mezi stranami. Pokud bude některé ustanovení této dohody považováno z jakéhokoliv důvodu za nevymahatelné, bude toto ustanovení přeformulováno tak, aby bylo vymahatelné v maximální možné přípustné míře, aby upravovalo záměr smluvních stran a zbývající část této dohody nadále fungovala v plné platnosti a účinnosti. Tato dohoda se řídí a vykládá podle zákonů státu Kalifornie bez ohledu na zásady týkající se zásad střetu zákonných předpisů. V případě, že dojde ke střetu mezi cizími zákony, pravidly a nařízeními a kalifornským zákonem, pravidly a nařízeními, převáží a rozhodnou Kalifornské zákony, pravidla a nařízení. Každá smluvní strana souhlasí s výhradní a osobní jurisdikci soudů se sídlem v Santa Clara County v Kalifornii. Na tuto dohodu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a zákon o jednotných výpočetních informačních transakcích. Software je upraven vývozními nařízeními Spojených států a nesmí být vyvážen nebo používán v žádné zemi, na niž bylo uvaleno embargo, a nesmí být používán ani jejími obyvateli. Veškerá oznámení pro Google zasílejte na: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA, 94043 , USA, s kopií pro právní oddělení prostřednictvím první poštovní třídy nebo leteckou poštou nebo kurýrní službou s doručením do druhého dne, přičemž tato oznámení budou považována za podaná při přijetí. Zřeknutí se jakéhokoli nároku nepředstavuje zřeknutí se všech následujících nároků. Nesmíte postupovat nebo jinak převádět jákákoli vaše práva vyplývající z této dohody bez předchozího písemného souhlasu společnosti Google a veškeré takové snahy budou neplatné. Vztah mezi společností Google a vámi není jedním ze vztahů právního partnerství, ale je vztahem nezávislých dodavatelů. Ustanovení této dohody přecházejí na právní nástupce smluvních stran a subjekty, jimž byla dohoda smluvními stranami postoupena. Následující části této dohody budou platit i po jejich ukončení: 1, 4, 5, 6 (s výjimkou posledních dvou vět), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 16.

Poslední aktualizace 7/30/2015

Tento web používá pouze nezbytně nutné cookies.Více informací        
Cookie